นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์
ผู้อำนวยการกลุ่ม
0817807968

ติดต่อ


นางสาวพาณี ทองนิล
นักวิชาการศึกษา
0871155616

ติดต่อ


นางวาสนา พรมเสน
นักวิชาการศึกษา
0840079609

ติดต่อ


นางพชรมณฑ์ สุภาวัฒนา
นักวิชาการศึกษา
0967944555

ติดต่อ


นางณัฐนันท์ กาญจนภรณ์
นักวิชาการศึกษา
0863636359

ติดต่อ


นางพยอม รุ่งสัมพันธ์
เจ้าพนักงานธุรการ
0989404417

ติดต่อ


นางสาวพรพรรณ ไพโรจน์
พนักงานธุรการ

ติดต่อ


นางสาวพรพิมล ประทุมตัง
นักจิตวิทยาประจำโรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
0802966355

ติดต่อ